ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

หลักสูตร “EV Home Charger”

วัตถุประสงค์การอบรม

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า และการขออนุญาตติดตั้ง กฎหมายข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมความรู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Wall Box Charger) และส่งเสริมให้เกิดการติดตั้งและใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 3. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย (Wall Box Charger) จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นต้น

รายละเอียดและหัวข้อการอบรม

 

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม 

 • วิศวกร พนักงานช่าง พนักงานไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
 • ผู้ที่สนใจขออนุญาตติดตั้งและผู้ที่ต้องการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร

 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
 • ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก

ค่าธรรมเนียมการอบรม

 • บุคคลทั่วไป ค่าธรรมเนียมการอบรม ท่านละ 3,500.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)

รายละเอียดการอบรม

 • ระยะเวลาอบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)  
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ, อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
 • เอกสารประกอบการอบรม และประกาศนียบัตร (มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร)
 • กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาหาผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันเข้าอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้น บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนนล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน
 • กรุณาสมัคร เลือกรุ่น/วัน/สถานที่ฝึกอบรม พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
 • กรุณาโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม ล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 10 วันทำการ

 ขั้นตอนการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงิน ชื่อบัญชี บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โครงการจัดอบรม)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 073-0-14673-1
 • พร้อมแนบหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ฉบับจริง จัดส่งมายังบริษัท และส่งสำเนาการชำระเงิน
 • ลูกค้าในนามบริษัทนิติบุคคล ต้องแนบ ภ.พ.20 เพื่อความถูกต้องในการเปิดใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต่อไป
 • สามารถทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ค่าบริการฝึกอบรม (คำนวนจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

  *ทั้งนี้หากลูกค้าเลือกประเภทการหักภาษีผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน 

สมัครอบรม

หมายเหตุ 

 • เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ยังคงมีความน่ากังวลอยู่ในขณะนี้ จึงขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน รวมถึงทีมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดอบรม (PEA ENCOM) ตรวจหาเชื้อโควิดโดยวิธี Antigen Test Kit ด้วยตัวเองก่อนเริ่มการอบรม