ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM)

- กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม - กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ


ปฏิทินกิจกรรม

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

เพิ่มเพื่อน

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตรรุ่นที่วันวันที่/เดือนสถานที่จัดฝึกอบรมสมัครล่าสุด/เปิดรับ
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
11จ - อ6 - 7 มิถุนายน 2565วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. โรงแรม เดอะทวิน โลตัส ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. โรงแรม เดอะทวิน โลตัส ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (แผนที่)
68/70
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
12พฤ - ศ9 - 10 มิถุนายน 2565วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
50/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
13พฤ - ศ9 - 10 มิถุนายน 2565ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ อุบลราชธานี Eco Inn Hotel (ภายในจังหวัดอุบลราชธานี) (Google Map)22/55
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
14พฤ - ศ23 - 24 มิถุนายน 2565วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จังหวัดลพบุรี
1/70
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
15จ - อ27 - 28 มิถุนายน 2565วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3/70
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
16พ - พฤ6 - 7 กรกฏาคม 2565วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ : 310 ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ : 310 ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สถานีจ่ายไฟฟ้า หาดใหญ่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
0/70
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
3พ - พ1 มิถุนายน 2565(In-House Training) วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom75/75
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
5ศ - ศ10 มิถุนายน 2565(In-House Training) วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom71/75
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
6จ - จ13 มิถุนายน 2565(In-House Training) วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom72/75
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
18พ - พ15 มิถุนายน 2565วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom66/75
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
9ศ - ศ24 มิถุนายน 2565(In-House Training) วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom70/75
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
10อ - อ28 มิถุนายน 2565(In-House Training) วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom71/75
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
21จ - จ4 กรกฏาคม 2565วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom20/75
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์