ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า"

วัตถุประสงค์การอบรม
 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และมาตรฐาน กฎหมายข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมโอกาสทางธุรกิจจากการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าและส่งเสริมให้เกิดการติดตั้งและใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 3. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และโอกาสทางตลาดจากการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ หน่วยงานราชการ เป็นต้น
รายละเอียดและหัวข้อการอบรม

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • วิศวกร พนักงานช่าง พนักงานไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า
 • ผู้ที่สนใจติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าและส่งเสริมให้เกิดการติดตั้งและใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
วิทยากร
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
 • ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
รายละเอียดการอบรม
 • ระยะเวลาอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
 • อาหารกลางวัน 2 มื้อ, อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ
 • เอกสารประกอบการอบรม และประกาศนียบัตร
 • กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาหาผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันเข้าอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้น บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน
 • กรุณาสมัคร เลือกรุ่น/วัน/สถานที่ฝึกอบรม พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
 • กรุณาโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม ล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 10 วันทำการ
ขั้นตอนการชำระเงิน
 • กรุณาชำระเงิน ชื่อบัญชี บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โครงการจัดอบรม)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 073-0-14673-1
 • พร้อมแนบหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ฉบับจริง จัดส่งมายังบริษัท และส่งสำเนาการชำระเงิน
 • ลูกค้าในนามบริษัทนิติบุคคล ต้องแนบ ภ.พ.20 เพื่อความถูกต้องในการเปิดใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี
 • สามารถทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ค่าบริการฝึกอบรม (คำนวนจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ทั้งนี้หากลูกค้าเลือกประเภทการหักภาษีผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน
 หมายเหตุ
 • เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน รวมถึงทีมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดอบรม (PEA ENCOM) ตรวจหาเชื้อโควิดโดยวิธี Antigen Test Kit ด้วยตัวเอง