ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรม “การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฎิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า”

 

หลักการและเหตุผล

     ตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2558 กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หมวด 1 ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้ลูกจ้างปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และข้อ 13 (2) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานประกอบการ การส่งเสริมให้ความรู้ทางทฤษฏีและปฏิบัติ รวมถึงระเบียบคำสั่งและมาตรฐานความปลอดภัย จึงมีความจำเป็นที่พนักงานในสถานประกอบการต้องทราบ

     บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเป็นหน่วยงาน ที่ผ่านการรับรองเป็นองค์กรแม่ข่าย CPD พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า จึงเสนอ  จัดอบรมในลักษณะบรรยาย ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงฝึกปฏิบัติวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น สามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลตนเองและเพื่อนร่วมงานในเบื้องต้นได้

รายละเอียดหลักสูตร “การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฎิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า”

 

วันที่

เวลา

รายละเอียด

1

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

10.30-10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

 • สาเหตุการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
 • การปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัยกับระบบไฟฟ้า

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

 • อปุกรณ์ป้องกันคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เกี่ยวกับการปฎิบัติงานกับระบบไฟฟ้า
 • การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

14.30-14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.

 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีฉุกเฉินเมื่อประสบเหตุเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • ทำแบบทดสอบ และ รับประกาศณียบัตร

ค่าลงทะเบียน

 • รูปแบบ In-house ราคา 70,000 บาท จำนวนไม่เกิน 50 คน (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในนามบริษัทกรุณาหัก ณ ที่จ่าย)
 • รูปแบบรายบุคคลเข้าร่วมฝึกอบรมกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้จัด ราคา 1,400 บาท (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • วิศวกร พนักงานช่าง เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านการบำรุงรักษา  ก่อสร้างระบบไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยภายในการทำงาน (จป.) หรือคนงานจ้างเหมา
 • ผู้สนใจ นิสิต นักศึกษา หรือผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั่วไป

ระยะเวลา : 1 วัน (6 ชั่วโมง)

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศณียบัตร จาก บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) 9 หน่วย เพิ่มประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร

คณะวิทยากร

 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โทร. 0-2590-9935  เบอร์มือถือ. 066-110-0542