ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระเงิน  : โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท  รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี  บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(โครงการจัดอบรม)

   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

เลขที่บัญชี   073-0-14673-1  (บัญชีออมทรัพย์)

*** กรุณาชำระเงิน  ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 10 วันทำการ *** 

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย

แนบหนังสือรับรองภาษี หัก  ณ ที่จ่าย ฉบับจริง จัดส่งมายังบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่การจัดส่งเอกสาร

บริษัท  พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /TAX.ID NO. 0105552111043

ที่อยู่  200  อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4  ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

TEL.02-590-9404      

 FAX.02-590-9405