ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

หลักสูตร"การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ."

1) ค่าธรรมเนียมในการอบรมท่านละ 3,210.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%) อบรมระยะเวลา 2 วัน

โดยอัตรานี้รวม 

  • อาหารกลางวัน 2 มื้อ     
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ        
  • เอกสารประกอบการอบรม     
  • บัตรอนุญาตทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันออกบัตร

 

2) PEA ENCOM จัดอบรมรุ่นละ 50- 80 คน หากมีผู้สมัครเข้าอบรมมากกว่า 90 คน PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดอบรมให้กับผู้ที่สมัครและชำระเงินก่อน และจะจัดสรรผู้สมัครส่วนที่เกิน 90 คนให้เข้าอบรมในรุ่นถัดไป 

 

3) กรุณาโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม ล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 10-15 วันทำการ 

 

4) กรณีมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่อบรมเดียวกันหรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม 

 

5) กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาหาผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันเข้าอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน