ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

หลักสูตร "การขออนุญาตและการติดตั้งเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย" (EV Home Charger Plus)

หลักสูตร "การขออนุญาตและการติดตั้งเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย" (EV Home Charger Plus)

วัตถุประสงค์การอบรม

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า และการขออนุญาตติดตั้ง กฎหมายข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมความรู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Wall Box Charger) และส่งเสริมให้เกิดการติดตั้งและใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 3. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย (Wall Box Charger) จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นต้น
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย (Wall Box Charger) และทดสอบหลังการติดตั้งจริง

รายละเอียดและหัวข้อการอบรม

วันที่

เวลา

รายละเอียด

วิทยากร

วันที่ 1

8.30 - 9.00 น.

ลงทะเบียน

 

9.00 - 10.00 น.

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

  1.1 รถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย (EV Home Charger)

  1.2 รูปแบบการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

วิทยากรจาก กฟภ.

10.00 - 10.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10.15 - 12.15 น.

2. มาตรฐาน/ข้อกำหนด การติดตั้งระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

  2.1 มาตรฐาน/ข้อกำหนด การติดตั้งทางไฟฟ้าระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย (EV Home Charger)

  2.2การตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย

วิทยากรจาก กฟภ.

12.15 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 14.00 น.

3. การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก Wall box charger การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

วิทยากรจาก กฟน.

14.00 - 14.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

14.15 – 16.15น.

4. การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก Wall box charger การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

วิทยากรจาก กฟภ.

วันที่

เวลา

รายละเอียด

วิทยากร

วันที่ 2

8.30 - 9.00 น.

ลงทะเบียน

 

9.00 - 10.00 น.

5. เครื่องมือ และอุปกรณ์การใช้งาน

  5.1 แนะนำเครื่องมือ และอุปกรณ์

  5.2 การเข้าสายไฟฟ้า

  5.3 การติดตั้งและเชื่อมระบบไฟฟ้ากับเครื่องชาร์จ

 บริษัท บี พี เอส 

เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส จำกัด

10.00 - 10.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10.15 - 12.15 น.

6. การวัดและทดสอบ EV charger เพื่อการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐานและการซ่อมบำรุง (ภาคทฤษฎี + ปฏิบัติ)

  6.1. ทฤษฎีการตรวจวัดและการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อเตรียมพร้อมก่อนติดตั้ง EV Charger

  6.2. ทฤษฎีการตรวจวัดและทดสอบ EV Charger เมื่อทำการติดตั้งเสร็จ

        เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใช้จริง

  6.3. ทดลองปฏิบัติการตรวจวัดจริง

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

12.15 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 15.30 น.

7. การติดตั้ง Wall box charger ภาคปฏิบัติ

   7.1 การเข้าสายไฟฟ้า

   7.2 การติดตั้งและเชื่อมระบบไฟฟ้ากับเครื่องชาร์จ

บริษัท บี พี เอส

เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส จำกัด

15.30 - 15.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

15.45 – 16.30 น.

   7.2 การติดตั้งและเชื่อมระบบไฟฟ้ากับเครื่องชาร์จ (ต่อ)

   7.3 การใช้เครื่องทดสอบ และตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของระบบ

บริษัท บี พี เอส

เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส จำกัด

 

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม 

 • วิศวกร พนักงานช่าง พนักงานไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
 • ผู้ที่สนใจขออนุญาตติดตั้งและผู้ที่ต้องการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร

 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
 • ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก

ค่าธรรมเนียมการอบรม

 • บุคคลทั่วไป ค่าธรรมเนียมการอบรม ท่านละ 8,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)

รายละเอียดการอบรม

 • ระยะเวลาอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)  
 • อาหารกลางวัน 2 มื้อ, อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ
 • เอกสารประกอบการอบรม และประกาศนียบัตร (มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร)
 • กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาหาผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันเข้าอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้น บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนนล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน
 • กรุณาสมัคร เลือกรุ่น/วัน/สถานที่ฝึกอบรม พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
 • กรุณาโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม ล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 10 วันทำการ

 ขั้นตอนการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงิน ชื่อบัญชี บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โครงการจัดอบรม)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 073-0-14673-1
 • พร้อมแนบหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ฉบับจริง จัดส่งมายังบริษัท และส่งสำเนาการชำระเงิน
 • ลูกค้าในนามบริษัทนิติบุคคล ต้องแนบ ภ.พ.20 เพื่อความถูกต้องในการเปิดใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต่อไป
 • สามารถทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ค่าบริการฝึกอบรม (คำนวนจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

  *ทั้งนี้หากลูกค้าเลือกประเภทการหักภาษีผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน 

หมายเหตุ 

 • เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ยังคงมีความน่ากังวลอยู่ในขณะนี้ จึงขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน รวมถึงทีมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดอบรม (PEA ENCOM) ตรวจหาเชื้อโควิดโดยวิธี Antigen Test Kit ด้วยตัวเองก่อนเริ่มการอบรม