ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

หลักสูตร "มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สำหรับผู้ออกแบบและติดตั้ง"

หลักการและเหตุผล

ระบบไฟฟ้าที่ดี ประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกัน ซึ่งได้แก่ การออกแบบ การกำหนดและเลือกใช้บริภัณฑ์ไฟฟ้า การติดตั้ง การตรวจรับงาน การใช้งาน และการตรวจสอบและบำรุงรักษา

เนื่องจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยได้มีการปรับปรุงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก.11-2553 ซึ่งอ้างตามมาตรฐาน IEC การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือข้อกำหนดการใช้งาน การเดินสาย และขนาดกระแสของสายไฟฟ้า อีกทั้งเพิ่มข้อกำหนดการติดตั้งสำหรับสถานที่เฉพาะและบทอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบกับการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวได้พิมพ์เสร็จแล้ว ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องทราบรายละเอียดเพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และยังเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีนโยบายให้จัดทำหลักสูตรการอบรม"มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สำหรับผู้ออกแบบและติดตั้ง" เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบงานระบบไฟฟ้าภายในอาคารระดับพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือศึกษาเพิ่มเติมจากมาตรฐาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายให้ได้มาซึ่งระบบไฟฟ้าที่ดีต่อไป

 

กำหนดการ

วันที่

เวลา

รายละเอียด

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30 - 9.00

ลงทะเบียน

9.00 - 10.30

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564

 

·        นิยามและข้อกำหนดทั่วไป

·        ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าระยะห่างทางไฟฟ้า

·        ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย และตัวอย่างการคำนวณ

10.30 - 10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.15

·        ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย (ต่อ)

·        อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

12.15 - 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30

ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ

 

·        สายไฟฟ้าประเภทต่างๆ, มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

 

·        การเดินสายในช่องเดินสาย

 

·        ข้อกำหนดสำหรับแผงสวิตช์และแผงย่อย

 

·        การใช้งานตารางพิกัดกระแสสายตัวนำและตัวอย่างการคำนวณ

14.30 - 14.45

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.15

·        ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ (ต่อ)

·        บริภัณฑ์เฉพาะงาน

2

8.30 - 9.00

ลงทะเบียน

9.00 - 10.30

การต่อลงดิน และเครื่องตัดไฟรั่ว

10.30 - 10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.15

บริภัณฑ์ไฟฟ้า (โคมไฟฟ้า, เต้ารับ, มอเตอร์, หม้อแปลง, คาปาซิเตอร์)

12.15 - 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30

·         วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

·         อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน

สรุปเนื้อหา/ถามตอบ

14.30 - 14.45

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.15

บริษัทผู้ผลิตนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ป้องกัน และ RCD)

 

ผู้ที่ควรได้รับการอบรม

ผู้ออกแบบ ผู้กำหนดและเลือกใช้บริภัณฑ์ ผู้ติดตั้ง ผู้ใช้งาน ผู้ตรวจสอบและบำรุงรักษา และผู้สนใจทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในงานออกแบบงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

 ค่าลงทะเบียน

ค่าอบรมคนละ 5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาดังกล่าว ประกอบด้วย

  • ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ สำหรับการอบรมทั้ง 2 วัน
  • หนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564
  • ใบรับรองการอบรมในหัวข้อ "มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สำหรับผู้ออกแบบและติดตั้ง"
  • โดยมี รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท PEA ENCOM เซ็นรับรอง
  • หน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) 12 หน่วย เพื่อเพิ่มประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร

คณะวิทยากร

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สถานที่อบรม

โรงแรมในเขตพื้นที่ กฟภ.สำนักงานใหญ่

ระยะเวลาอบรม

2 วัน (12 ชั่วโมง)

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและบริการผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า

E-Mail: encom-training@pea-encom.com

โทร: 0-2590-9935

โทรศัพท์มือถือ: 066-110-0542

Line official : @encomtraining