ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

หลักสูตร “การออกแบบและการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองใหญ่”

หลักสูตร “การออกแบบและการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองใหญ่”

     เนื่องด้วยในปัจจุบัน ระบบเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable System) ถูกนำมาติดตั้งเพื่อจ่ายไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ศูนย์กลางเมือง และธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้แก่พื้นที่นั้นๆ โดยระบบเคเบิลใต้ดิน มีฉนวนที่แข็งแรง และมีการป้องกันอย่างหนาแน่น จึงมีการนำไปใช้งานในพื้นที่ที่อยู่อาศัย ศูนย์กลางธุรกิจ การท่องเทียว และอุสาหกรรมที่มีการใช้งานที่ต้องการความปลอดภัย และยังช่วยส่งเสริมภูมิทัศน์ของพื้นที่โดยรอบ ส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยครอบคลุมพื้นที่ 12 เขต ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติเงินลงทุนเพื่อให้ การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

     โดยในปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม ในด้านการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำงาน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำ เพื่อเพียงพอต่องานที่กำลังจะเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์การอบรม

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเคเบิลใต้ดิน แก่ผู้วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด มาตราฐานการติดตั้งที่ใช้ในงานระบบเคเบิลใต้ดิน
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจเดี่ยวกับงานระบบเคเบิลใต้ดิน และส่งเสริมให้เกิดการทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • วิศวกร พนักงานช่าง พนักงานไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้าน ระบบเคเบิลใต้ดิน
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ ระบบเคเบิลใต้ดิน หรือต้องการความรู้ด้านปลอดภัยของระบบเคเบิลใต้ดิน

วิทยากร

 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
 • ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

รายละเอียดการอบรม

 • ระยะเวลาอบรม 3 วัน (21 ชั่วโมง)
 • อาหารกลางวัน 3 มื้อ, อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ
 • เอกสารประกอบการอบรม และประกาศนียบัตร
 • กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาหาผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันเข้าอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้น บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน
 • กรุณาสมัคร เลือกรุ่น/วัน/สถานที่ฝึกอบรม พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
 • กรุณาโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม ล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 10 วันทำการ

ขั้นตอนการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงิน ชื่อบัญชี บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โครงการจัดอบรม)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 073-0-14673-1
 • พร้อมแนบหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ฉบับจริง จัดส่งมายังบริษัท และส่งสำเนาการชำระเงิน
 • ลูกค้าในนามบริษัทนิติบุคคล ต้องแนบ ภ.พ.20 เพื่อความถูกต้องในการเปิดใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี
 • สามารถทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ค่าบริการฝึกอบรม (คำนวนจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ทั้งนี้หากลูกค้าเลือกประเภทการหักภาษีผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน

หมายเหตุ

 • เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน รวมถึงทีมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดอบรม (PEA ENCOM) ตรวจหาเชื้อโควิดโดยวิธี Antigen Test Kit ด้วยตัวเอง