ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

หลักสูตร “การตรวจสอบ ทดสอบ ระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย" (ทฤษฎี - ปฏิบัติ)

 

หลักสูตร
หลักสูตร “การตรวจสอบ ทดสอบ ระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย" 

(ทฤษฎี - ปฏิบัติ)

 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร มีความพร้อมที่จะดำเนินการจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ การทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาอย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์การอบรม

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารอย่างมีคุณภาพ ช่วยป้องกันไฟฟ้าตก
    ไฟฟ้าเกิน ฮาร์โมนิคส์ ทราบถึงค่า Power Factor ที่เหมาะสมสำหรับอาคาร เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงการลดสาเหตุที่ทำให้อาคารชำรุดเสียหายได้
  2. เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบระบบไฟฟ้าติดตั้งใหม่และระบบเก่าตามระยะเวลาที่เหมาะสม ช่วยให้เกิดความปลอดภัยและการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบเพื่อการบำรุงรักษาคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) รู้สภาพไฟตก ไฟเกิน ฮาร์โมนิคส์ ฯลฯ โดยใช้เครื่องมือวัดและทดสอบสภาพต่างๆ ของระบบไฟฟ้าอาคารได้

 

รายละเอียดและหัวข้อการอบรม

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม
   • ผู้ตรวจสอบอาคาร วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ผู้ออกแบบ/ผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร
   • เจ้าของอาคารและผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการเกิดความเสียหายมากกว่าการแก้ไขหลังจากการเกิดความเสียหาย

วิทยากร

  • คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์, Technical & Metrology Consultant Metrology, บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
  • ดร. ธีระวัฒน์ หนูนาค, กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
  • ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง, รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ช่วยวิทยากร

  • คุณดิศกรณ์ หวังลาภอำนวย, วิศวกรเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าอาคาร Solar System, EYSE บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด


ค่าธรรมเนียมการอบรม
   • บุคคลทั่วไป ค่าธรรมเนียมการอบรม ท่านละ 4,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)


รายละเอียดการอบรม
   • ระยะเวลาอบรม 1 วัน (7 ชั่วโมง)
   • อาหารกลางวัน 1 มื้อ, อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
   • เอกสารประกอบการอบรม และใบประกาศนียบัตร
   • หน่วยพัฒนาความรู้ 7 หน่วย (CPD) จากสภาวิศวกร