ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(PEA ENCOM)


หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม

 

กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ

รุ่นที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่จัดฝึกอบรม สมัครล่าสุด/เปิดรับ
2 พฤ - ศ 18 - 19 มีนาคม วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. : โรงแรมคุ้มภูคำ 14/23 ถนนชลประทาน ตำบลช้างเผือก จ.เชียงใหม่
วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 -15.00 น. : โรงแรมคุ้มภูคำ 14/23 ถนนชลประทาน ตำบลช้างเผือก จ.เชียงใหม่
16 / 70
3 อ - พ 30 - 31 มีนาคม วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. : โรงแรม เดอะ ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 15.00 น. : โรงแรม เดอะ ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
17 / 45
5 อ - พ 27 - 28 เมษายน วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. : โรงแรม นนทบุรี พาเลซ 219 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ นนทบุรี
วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00 -15.00 น. :โรงแรม นนทบุรี พาเลซ 219 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ นนทบุรี
2 / 80

หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับไฟฟ้าและไอน้ำ"

(ไม่พบหลักสูตรที่รับสมัคร)